Đề nghị Bộ Công an điều tra 2 vụ việc vi phạm tại Vinashin/SBIC

Đề nghị Bộ Công an điều tra 2 vụ việc vi phạm tại Vinashin/SBIC

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ sau khi thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.149 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu nêu rõ Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra đối với 2 vụ việc.