Lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ theo quy định được tính như thế nào?

 

1140_152013baoxaydung_image001

 

 

Lương Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại (Điều 86 Hiến pháp 2013).

Lương của Chủ tịch nước được Ủy ban thường vụ quốc hội phê chuẩn theo "Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước" ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, hệ số lương của chức danh Chủ tịch nước là 13.00.

Lương Chủ tịch nước được tính như sau:

Lương Chủ tịch nước = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng = 1.490.000 x 13.00 = 19.370.000 đồng.

Lương Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Khoản 2 Điều 95 Hiến pháp 2013)

Tương tự như cách tính lương đối với Chủ tịch nước, hệ số lương chức danh Thủ tướng Chính phủ là 12.50 (căn cứ theo "Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước" ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11).

Cách tính lương Thủ tướng Chính phủ được thực hiện như sau:

Lương Thủ tướng Chính phủ = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng = 1.490.000 x 12.50 = 18.625.000 đồng

Lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước còn phụ thuộc vào Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định (Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể)

Bình luận