Hà Nội chi gần 800 tỷ đồng gỡ 'nút thắt cổ chai' Trường Chinh