Ba bộ quản lý một... sợi bún

Ba bộ quản lý một... sợi bún

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã chỉ ra những bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý khi thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016.